REGULAMIN PROGRAMU STAŻY CAŁOROCZNYCH
w Centrum Informatycznym Rossmanna
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu jest firma Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. – Dział ds. Rozwoju Pracowników Centrali i Logistyki, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, NIP 727-001-91-83, REGON 470755007, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem programu jest student lub absolwent uczelni wyższej lub też inna osoba chcąca związać swoją przyszłość zawodową z IT, zwana dalej „Stażystą”.
3. Program staż całorocznych będzie obowiązywał od 01.03.2021 do odwołania.

§ 2
Ogólne zasady organizacji Programu Stażowego

1. Realizowane w ramach niniejszego programu staże są płatne. Wysokość wynagrodzenia określa umowa zawarta między organizatorem a stażystą.
2. Staż trwa 12 m-cy, data rozpoczęcia jest ustalana podczas procesu rekrutacyjnego.
3. Kandydatami na Staż mogą być studenci i absolwenci uczelni wyższych lub też osoby chcące związać swoją przyszłość zawodową z IT.
4. Uczestnikami Programu Stażowego mogą być osoby, które przejdą pomyślnie proces rekrutacyjny.
5. Staż odbywać się będzie w siedzibie organizatora.
6. W szczególnych przypadkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, Organizator może polecić wykonywanie stażu w formie zdalnej, w miejscu zamieszkania lub innym uzgodnionym z Organizatorem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania stażu w formie zdalnej zapewnia Organizator. Przy wykonywaniu stażu w formie zdalnej stażysta może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez Organizatora pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę. Na polecenie Organizatora, Stażysta wykonujący staż w formie zdalnej ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Organizator może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania stażu w formie zdalnej.

§ 3
Zasady zarządzania Programem Stażowym
Prawa i obowiązki stron

1. Stażysta odbywa Staż pod kierunkiem Opiekuna Stażysty. Opiekunem jest osoba wskazana przez menedżera/kierownika działu/ sekcji, do którego prowadzony jest nabór.
2. Podstawę do ustalenia uprawnień do wypłacenia wynagrodzenia stanowi lista obecności podpisywana przez Stażystę i potwierdzona przez Opiekuna.
3. Stażysta wykonuje swoje zadania w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub w innym czasie wskazanym przez Opiekuna stażu. Obie strony muszą wyrazić zgodę na wykonywanie zadań w innych godzinach niż standardowe.
4. W przypadku planowanej nieobecności stażysta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Opiekuna stażu.
5. Stażyście, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w miesiącu przysługują 2 dni wolne, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za te dni. Z zastrzeżeniem, że pierwsze wolne dni mogą być udzielone po przepracowaniu pierwszego, pełnego miesiąca.
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje przerwaniem stażu w trybie natychmiastowym.
7. Usprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie proporcjonalnie wynagrodzenia do godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Potrzebę wcześniejszego wyjścia z pracy Stażysta zgłasza Opiekunowi. W przypadku braku przeciwskazań Opiekun może udzielić takiej zgody i ustalić termin odpracowania tych godzin. Brak odpracowania wyjścia z pracy powoduje pomniejszenie wynagrodzenia i zapłatę za faktycznie przepracowane godziny.
9. Jeżeli Opiekun widzi potrzebę, aby Stażysta został dłużej w pracy, a Stażysta wyrazi na to zgodę- wynagrodzenie będzie wypłacone za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę.
10. Stażysta zobowiązany jest do używania sprzętu z należytą dbałością oraz podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu zachowania jego bezpieczeństwa. Stażysta w szczególności zobowiązany jest do używania tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami.
11. Opiekun stażysty odpowiada za zapewnianie sprzętu komputerowego oraz innych niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków podczas stażu. Odpowiada za założenie konta w domenie i nadanie stażyście odpowiednich dostępów niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.
12. Opiekun stażysty odpowiada za wdrożenie Stażysty, monitorowanie przebiegu stażu, wszelkie wsparcie i pomoc Stażyście podczas realizowanych zadań.
13. Stażysta jest uprawniony do nabywania w cenie niższej niż detaliczna posiłków udostępnianych w siedzibie Organizatora we wszystkie dni robocze. Uprawnienie to jest ograniczone do zakupu nie więcej niż 1 posiłku w danym dniu roboczym. Stażysta korzystający z uprawnienia ponosi tytułem zakupu pojedynczego posiłku koszt w wysokości różnicy między ceną detaliczną posiłku a kwotą 9 zł.”
14. Dział Rozwoju Pracowników Centrali i Logistyki odpowiada za promocję projektu, proces zrekrutowania Stażysty, zawarcie umowy ze Stażystą oraz poprawny przebieg procesu rekrutacji i całego programu.
15. Organizatorzy Stażu zastrzegają sobie prawo do odwołania naboru, jak również zamknięcia Programu Stażowego w dowolnym momencie.
16. Organizator może pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
a. naruszenia prawa
b. niedopełnienia przez Stażystę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
c. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie odbywania stażu..
17. W przypadku decyzji Stażysty o rezygnacji ze stażu, powiadamia on Opiekuna.

§ 4
INFORMACJE DODATKOWE

1. Każdy Stażysta zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Przy zawarciu umowy o staż Stażysta otrzymuje informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych i związanych z nim praw.
3.Każdy Stażysta przed rozpoczęciem Stażu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Programu Staży Całorocznych i akceptacji jego warunków. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie kariera.rossmann.pl zakładka Staże.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad programu stażowego, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Programu Staży Całorocznych

Oświadczenie o zachowaniu poufności

1. Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………..
niniejszym oświadczam, /imię i nazwisko - Stażysty/ iż zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskam w związku z udziałem w programie stażowym u Organizatora Stażu
2. Tajemnicą objęte są informacje pisemne określone jako poufne lub zastrzeżone, przekazane ustnie, pisemnie lub w innej formie.
3. Ponadto oświadczam, że nie będę:
a) kopiować, powielać ani udostępniać informacji do wiadomości osobom nieuprawnionym,
b) przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich,
c) czerpać korzyści z informacji,
d) oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą.
4. W wypadku zakończenia Umowy, zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu wszelkich materiałów i dokumentów, jakie znajdą się w moim posiadaniu i jakie otrzymam uczestnicząc w Programie Stażowym.
5. Przyjmuję obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji bez względu na ich formę przez cały czas trwania Umowy, jak również w okresie 6 miesięcy po jej zakończeniu.
6. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie,
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
7. Oświadczenie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla Organizatora Stażu i ………………………………………………………………….

………………………………………………….. (podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Programu Staży Całorocznych


…………………………………. Łódź, …………………
/imię i nazwisko Stażysty/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Staży Całorocznych w Rossmann i akceptuję jego warunki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

….………………………
Podpis Stażysty