REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO „START UP YOUR CAREER”

w Dziale Marketingu lub Dziale Zakupu Rossmann SDP sp. z o.o.

               § 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem programu „Start Up Your Career” jest  Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.,ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, kapitał zakładowy 26.442.891,61 złotych,  NIP 727-001-91-83, REGON 470755007, BDO  000003093,  która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013 r. , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Adres do korespondencji Organizatora Programu : Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.  ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź (Dział ds. Współpracy z Uczelniami), tel. +48 42 61 39 100, e-mail: @zaneta_wlochynska@rossmann.com.pl , tel. 42 161-39-100 Organizator Programu informuje o jego podstawowych zasadach stronie na https:// kariera.rossmann.com.pl w zakładce „Staże” i w siedzibie Organizatora .
 3. Program rozpoczyna się w dniu  01.08.2022 r. i trwa do odwołania.

§ 2

Ogólne zasady organizacji Programu Stażowego

 1. Realizowane w ramach niniejszego Programu staże są płatne. Wysokość wynagrodzenia określa umowa zawarta między Organizatorem a Stażystą. Wzór umowy jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Staż trwa 6 m-cy, data rozpoczęcia jest ustalana podczas procesu rekrutacyjnego i wskazywana w umowie, o której mowa w ust.1.
 3. Uczestnikami Programu Stażowego – Stażystami -mogą być osoby, które łącznie spełniają niżej wymienione warunki. Są to:
 1. osoby, które spełniają wymagania opisane w regulaminie i zaakceptują jego treść a w przypadku gdy pozytywnie przejdą kwalifikacje złożą także odpowiednie oświadczenia i zawrą umowę, o której mowa w ust.1;
 2.  osoby które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych lub też osoby chcące związać swoją przyszłość zawodową z obszarem Marketingu lub Zakupu Organizatora;
 3. osoby które mają pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania w Polsce i wobec których nie zachodzą żadne ograniczenia w zakresie umożliwiającym zawarcie i wykonanie umowy, o której mowa w ust.1.

 

 1. Organizator podkreśla, że akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest ona warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Programie.
 2. Staż odbywać się będzie w siedzibie Organizatora lub miejscu wskazanym przez Organizatora w umowie, o której mowa w ust.1.
 3. W szczególnych przypadkach uzgodnionych pomiędzy stronami, Organizator może polecić wykonywanie stażu w formie zdalnej, w miejscu zamieszkania lub innym uzgodnionym z Organizatorem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania stażu w formie zdalnej zapewnia Organizator. Przy wykonywaniu stażu w formie zdalnej Stażysta może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez Organizatora pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę. Na polecenie Organizatora, Stażysta wykonujący staż w formie zdalnej ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Organizator może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania stażu w formie zdalnej.
 4. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji i spełnią pozostałe wymagania określone w regulaminie.

§ 3

Zasady zarządzania Programem Stażowym

Prawa i obowiązki stron

 1. Stażysta odbywa staż pod kierunkiem Opiekuna Stażysty. Opiekunem jest osoba wskazana przez Organizatora.
 2. Podstawę do ustalenia uprawnień do wypłacenia wynagrodzenia Stażyście stanowi lista obecności podpisywana przez Stażystę i potwierdzona przez Opiekuna.
 3. Stażysta zobowiązuje się z zastrzeżeniem ust. 5,6 poniżej świadczyć usługi od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, w godzinach 8-16 lub 9-17 lub innych uzgodnionych  z Fundatorem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..
 4. W przypadku planowanej nieobecności Stażysta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Opiekuna stażu.
 5. Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy Stażyście przysługuje jeden dzień wolny w miesiącu w ilości 8 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za te godziny.
 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować przerwaniem przez Organizatora stażu w trybie natychmiastowym.
 7. Usprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie proporcjonalnie wynagrodzenia do godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 8. Potrzebę wcześniejszego wyjścia z pracy Stażysta zgłasza Opiekunowi. W przypadku braku przeciwskazań Opiekun może udzielić takiej zgody i ustalić termin odpracowania tych godzin. Brak odpracowania wyjścia z pracy powoduje pomniejszenie wynagrodzenia i zapłatę za faktycznie przepracowane godziny.
 9. Jeżeli Opiekun widzi potrzebę, aby Stażysta został dłużej w pracy, a Stażysta wyrazi na to zgodę- wynagrodzenie będzie wypłacone za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę.
 10. Stażysta zobowiązany jest do używania sprzętu z należytą dbałością oraz podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu zachowania jego bezpieczeństwa. Stażysta w szczególności zobowiązany jest do używania tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami.
 11. Opiekun stażysty  odpowiada za zapewnianie niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków podczas stażu.
 12. Opiekun stażysty odpowiada za wdrożenie Stażysty, monitorowanie przebiegu stażu, wszelkie wsparcie i pomoc Stażyście podczas realizowanych zadań wynikających z Programu.
 13. Stażysta jest uprawniony do nabywania w cenie niższej niż detaliczna posiłków udostępnianych w siedzibie Organizatora we wszystkie dni robocze. Uprawnienie to jest ograniczone do zakupu nie więcej niż 1 posiłku w danym dniu roboczym. Stażysta korzystający z uprawnienia ponosi tytułem zakupu pojedynczego posiłku koszt w wysokości różnicy między ceną detaliczną posiłku a kwotą 10,50 zł.”
 14. Organizator Stażu zastrzega sobie prawo do odwołania naboru, jak również zamknięcia Programu Stażowego w dowolnym momencie za 7 dniowym uprzedzeniem.  Nie wpływa to na czas trwania umów zawartych przez poszczególnych Uczestników Programu.
 15. Organizator może skrócić w trybie natychmiastowym czas trwania Programu lub poszczególnych zawartych w jego ramach umów albo ograniczyć krąg adresatów Programu jeśli poweźmie uzasadnione informacje, co do tego, że stał się on źródłem nadużyć ze strony Uczestników.
 16. Organizator może pozbawić Stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  1. naruszenia prawa
  2. niedopełnienia przez Stażystę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
  3. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie odbywania stażu.
 17. W przypadku decyzji Stażysty o rezygnacji ze stażu, powiadamia on Opiekuna z 7 dniowym uprzedzeniem.

§ 4

Informacje Dodatkowe

 1. Każdy Stażysta zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Przy zawarciu umowy o staż Stażysta otrzymuje informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych i związanych z nim praw.
 3. Każdy Stażysta przed rozpoczęciem Stażu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Programu  Stażowego „Start Up Your Career” i akceptacji jego warunków. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 5

Postanowienie Końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z innych ważnych powodów dotyczących Organizatora. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną jeżeli Uczestnik w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie nie zrezygnuje z udziału w programie. Organizator zawiadomi Uczestnika o zmianie w formie pisemnej.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odwołania naboru, jak również zamknięcia Programu Aktywizacji Zawodowej w dowolnym momencie za 7. uprzedzeniem.  Nie wpływa to na czas trwania umów zawartych przez poszczególnych Uczestników Programu.
 3. Organizator może skrócić w trybie natychmiastowym czas trwania Programu lub poszczególnych zawartych w jego ramach umów albo ograniczyć krąg adresatów Programu jeśli poweźmie uzasadnione informacje, co do tego, że stał się on źródłem nadużyć ze strony Uczestników. 
 4. Organizator może pozbawić Uczestnika możliwości kontynuowania Programu w przypadku:
 1. naruszenia przez niego prawa, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
 2. niedopełnienia przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
 3. podjęcia zatrudnienia u innego niż Organizator podmiotu w trakcie odbywania Programu
 1. W przypadku decyzji Uczestnika o rezygnacji z Programu, powiadamia on o tym z 7 dniowym uprzedzeniem Opiekuna.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnicy mogą zgłaszać na adres  zaneta_wlochynska@rossmann.com.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania, zebrania dodatkowych informacji lub innych przyczyn, o których Organizator zawiadomi Uczestnika przed upływem 14 dniowego terminu.  Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestników, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu  w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w chwili przystąpienia do Programu. W przypadku zmiany adresu Uczestnik obowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie pisemnie Organizatora na adres wskazany w §1 ust.2. Wszelka korespondencja kierowana do Uczestnika na jego dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania przez Organizatora w/w pisemnego zawiadomienia o zmianie.
 4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie.

 

 

 

Łódź, dnia ………. 2023 rok

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Programu Stażowego  Start Up Your Career

 

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności

1.  Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………..niniejszym oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskam w związku z udziałem w programie stażowym u Organizatora Stażu.

2. Tajemnicą objęte są informacje pisemne określone jako poufne lub zastrzeżone, przekazane ustnie, pisemnie lub w innej formie.

3. Ponadto oświadczam, że nie będę:

a) kopiować, powielać ani udostępniać informacji do wiadomości osobom nieuprawnionym,

b) przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich,

c) czerpać korzyści z informacji,

d) oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą.

4. W wypadku zakończenia Umowy, zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu wszelkich

materiałów i dokumentów, jakie znajdą się w moim posiadaniu i jakie otrzymam uczestnicząc w Programie Stażowym.

5. Przyjmuję obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji bez względu na ich formę przez cały czas trwania Umowy, jak również w okresie 6 miesięcy po jej zakończeniu.

6. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

a) dostępnych publicznie,

b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

7. Oświadczenie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla Organizatora Stażu i ………………………………………………………………….

 

…………………………………………………..

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 2 do Regulaminu  Programu Stażowego Start Up Your Career

 

 

 

 

………………………………….                                                                                                          Łódź, …………………

 /imię i nazwisko Stażysty/

 

                   OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Stażowego Start Up Your Career w Rossmann i akceptuję jego warunki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

….………………………

 

Podpis Stażysty